# عاشقانه

تـا مـرز تـنـ ـهایـی راهـی نیـست ...

   ایستاده ام کنارِ خطوط ِبی کسی       ومی شمارم روزهای مانده را                                     تا مرز تنهایی ، راهی نیست  شمارش را فراموش کرده ام                                 ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 14 بازدید